ABOUT US

อาจารย์แสงแก้ว คำกวน นักวิชาการ ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเพาะเห็ด สาขาพืช แห่งมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน

ท่านได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้ด้านวิชาการเพาะเห็ดมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมทั้งเป็นวิทยากรให้แก่ชาวบ้านผู้สนใจในวิชาการเพาะเห็ดมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี ได้เริ่มกิจการเล็กๆ ด้วยใจรักในการเพาะเห็ดอีกทั้งรักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลังจากเกษียณอายุจึงได้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรมืออาชีพเต็มตัว ในวัย 65 ปีนี้ ได้ต่อยอดนำเห็ดเป็นยาที่เพาะได้เองเข้าสู่กระบวนการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภคที่เลือกรับประทานอาหารอย่างใส่ใจสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่การนำเห็ดเป็นยาไปใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย